پایگاه تغذیه و کنترل وزن

 پایگاه تغذیه، ترکیب بدنی و کنترل وزن

نتایج مطالعات نقش مثبت استفاده از راهکارهای تغذیه ای مناسب در بهبود عملکرد ورزشی و ارتقاء سطح تندرستی در حوزه­ های ورزش قهرمانی و همگانی را نشان داده است. تامین نیازهای کالریک فعالیت­های بدنی، سهم به کار گیری مواد غذایی انرژی زا در برنامه غذایی، تجویز رژیم غذایی بر اساس ویژگی فعالیت و ضرورت یا عدم ضرورت بهره گیری از مکمل­ های غذایی، در کنار بررسی ترکیب بدنی و نوع فعالیت ورزشی به ویژه در رشته ­های با طبقه بندی وزنی، تدوین یک رژیم غذایی مطلوب در راستای حصول تندرستی و ارتقاء عملکرد ورزشی را رقم خواهد زد که این مهم  به صورت مشاوره­ های تخصصی در حوزه تدوین رژیم­های غذایی کارآمد توسط صاحب نظران دانشگاهی در شرکت دانش بنیان سورن صورت می­پذیرد.

جدول هزینه ها

کهریایی

1200000

ریال

تجویز رژیم غذایی و ارائه راهکارهای تغذیه ای ماهیانهAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

فیروزه ای

2200000

ریال

تعیین درصد چربی

تجویز رژیم غذایی و ارائه راهکارهای تغذیه ای ماهیانه
لاجوردی

3700000

ریال

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز رژیم غذایی و ارائه راهکارهای تغذیه ای ماهیانهیاقوتی

94000000

ریال

ارزیابی اکسیژن مصرفی

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز رژیم غذایی و ارائه راهکارهای تغذیه ای ماهیانه


زمردی

20000000

ریال

آزمون ژنتیکی تغذیه و سلامتی

ارزیابی اکسیژن مصرفی

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز رژیم غذایی و ارائه راهکارهای تغذیه ای ماهیانه

همین حالا شروع کنید

لطفا جهت شروع ، درخواست خود را ثبت فرمایید.

نام و نام خانوادگیالزامی
خدمات درخواستیالزامی
خدمات درخواستی خود را انتخاب نمایید