پایگاه مشاوره تمرینی

 پایگاه مشاوره تمرینی

موفقیت در عملکرد ورزشی در ابعاد همگانی و قهرمانی با عوامل متعددی در ارتباط است که تمرین یک بخش اصلی آن محسوب می­گردد. از آن­جایی که سازگاری­های فیزیولوژیکی ایجاد شده در ورزشکاران به نوع، ساختار و ویژگی­های برنامه تمرینی بستگی دارد، شناخت روش­های تمرینی مناسب و موثر و شناسایی نیازهای فیزیولوژیکی رشته­های مختلف ورزشی برای بهبود عوامل تعیین کننده عملکرد جهت طراحی برنامه­های تمرینی ورزشکاران ضروری به نظر می­رسد. رعایت اصول تمرینی بر اساس نتایج پژوهش­های علمی، تدوین برنامه­های تمرینی زمان بندی شده، به کارگیری روش­های تمرینی نوین و کارآمد بر اساس ویژگی­های تخصصی حاکم بر تمرینات به تفکیک رشته­های ورزشی، ارزیابی تکوینی میزان پیشرفت عناصر آمادگی جسمانی و سطح عملکرد ورزشی و ارائه بازخوردهای تخصصی به مربیان ذیربط از مهم­ترین امور مشاوران تمرینی محسوب می­گردد که این مهم توسط متخصصان علمی و ورزشی شرکت دانش بنیان سورن در دو بخش همگانی و قهرمانی ارائه می­گردد.

جدول هزینه ها

کهریایی

2000000

ریال

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

فیروزه ای

3000000

ریال

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)
لاجوردی

4500000

ریال

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)یاقوتی

10000000

ریال

ارزیابی توان هوازی و بی هوازی

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)


زمردی

17000000

ریال

آزمون ژنتیکی ورزش و تناسب اندام

ارزیابی توان هوازی و بی هوازی

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)

  • برنامه های تمرینی تدوین شده به صورت مجازی تحت نظر کارشناسان ورزشی و با نظر مساعد ورزشکار، کنترل خواهد شد.
  • در صورت دلخواه در راستای برخورداری از مربیان خصوصی و تمرین حضوری به مبالغ فوق، مبلغ 13000000 ریال اضافه خواهد شد.
  • در صورت استفاده از دستگاه EMS در حین تمرینات حضوری، مبلغ 1200000 ریال به ازاء هر جلسه دریافت می گردد.

همین حالا شروع کنید

لطفا جهت شروع ، درخواست خود را ثبت فرمایید.

نام و نام خانوادگیالزامی
خدمات درخواستیالزامی
خدمات درخواستی خود را انتخاب نمایید