پایگاه خدمات روان شناختی

پایگاه خدمات روانشناختی

ورزش، عامل ایجاد فشار جسمی و روانی بر ورزشکاران است. این فشار می تواند دارای اثرات مثبت و منفی باشد. از طرفی بروز سازگاری در پاسخ به فشار های جسمانی و روانی می تواند باعث ایجاد تغییرات مثبت و سازنده و در نتیجه رشد و تکامل جسمی و روحی گردد و از طرف دیگر فشار مخرب و منفی می تواند در سلامتی ورزشکار اختلال ایجاد نماید. ورزشکاری که با فشارهای شدید جسمی و روانی که بر او وارد می آید قهرمان می شود نیاز به آمادگی و مهارت های ویژه جسمی و روانی دارد لذا می توان اذعان نمود که علاوه بر آمادگی جسمانی مناسب، وضعیت روحی و روانی مناسب ورزشکار نیز می تواند ضامن موفقیت های ورزشی وی باشد. این شرکت با به کارگیری متخصصان روانشناختی و افراد کارآمد در حوزه ی روانشناسی ورزشی نسبت به ارزیابی و مشاوره های تخصصی در بخش همگانی و قهرمانی اقدام می ورزد.

جدول هزینه ها

همین حالا شروع کنید

لطفا جهت شروع ، درخواست خود را ثبت فرمایید.

نام و نام خانوادگیالزامی
خدمات درخواستیالزامی
خدمات درخواستی خود را انتخاب نمایید